Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu je Playgroundtravel.cz s.r.o., Matějkova 1089/3, 
Praha 9,
190 00

Kontaktovat nás můžete e-mailem na info@playgroundtravel.cz nebo monika@playgroundtravel.cz případně na tel. číslech 774 581 451 nebo 777 877 533.

Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko – odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží na serveru www.playgroundtravel.cz mezi prodejcem Playgroundtravel.cz s.r.o. a kupujícím (zákazník).

Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího.

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy

Nabídky zboží jsou nezávazné. Kupující uskuteční objednávku vyplněním formuláře na adrese www.playgroundtravel.cz. Veškeré údaje o zboží (hmotnost, míry, váhy apod.) jsou pouze přibližné a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech zboží.

 Objednávka podaná kupujícím je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit. V případě zrušení objednávky bude prodávající účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Po odeslání objednávkového formuláře přijde kupujícimu zpráva, email o potvzení objednávky.

Ceny

V případě, kdy prodávající upozorní do 24 hodin po obdržení objednávky kupujícího o změně ceny z důvodu nepředvídatelné okolnosti, má kupující právo odstoupit od objednávky.

 V případě, že zboží není v době podání objednávky na skladu prodávajícího, bude zboží vyúčtováno podle aktuálních cen platných ke dni dodání zboží kupujícímu.

 Ceny uvedené v e-shopu jsou maloobchodní včetně DPH.

Platební podmínky

Kupující za zboží platí dobírkou nebo hotově. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím.
Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je kupujícímu okamžitě expedováno.

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Dodací podmínky

Termíny a dodací lhůty jsou pouze orientační a jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Pokud zboží nebylo dodáno kupujícímu ani po 3 týdnech po podání objednávky kupujícím, má kupující právo částečně nebo zcela od objednávky udstoupit bez jakýchkoli sankcí. V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby respektive pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby respektive pošty do max. 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží.
Prodávající není povinen kupujícímu zboží předvést.

Přechod na nebezpečí zboží

Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího v okamžiku, kdy dodávka byla předána přepravní službě respektive poště nebo opustila sklad prodávajícího za tímto účelem a při osobním odběru okamžikem převzetí zboží. Výhrada vlastnictví zboží zůstává ve vlastnictví dodavatel až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Do této doby je kupující povinen se zbožím nakládat tak, aby mohlo být vždy uvedeno do takového stavu, v jakém bylo převzato, dále je povinen zboží chránit před odcizením, poškozením a zničením. V případě změny stavu zboží nese kupující veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu.

Práva ze záruky

Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Běh záruční doby začíná datem vyskladnění zboží, tj. dnem opuštění skladu prodejce. Pokud nebudou dodrženy příslušné návody k použití a údržbě, budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál nebo příslušenství neodpovídající originální specifikaci, záruka zaniká. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací nebo cizími zásahy, jakož i otevřením zařízení.
Nepodstatné odchylky v barvě, rozměrech a nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží nezakládají žádná práva na záruky.
Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat pro něj důležitá data na kopiích, neboť při opravě může dojít k jejich ztrátě. Prodejce nenese odpovědnost za ztracená data a za ztrátou způsobenou škodu.
U zařízení nebo dílů, u kterých nebyla zjištěna žádná závada, vyúčtuje Playgroundtravel.cz s.r.o. kupujícímu náklady na přezkoušení a dopravu zpět ke kupujícímu.

 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
Důvodem k uplatnění reklamace nemůže být ani nevhodnost nebo nepoužitelnost nakoupeného zboží k účelům, pro které bylo kupujícím zakoupeno.
Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu.
Reklamovat lze pouze mechanicky nepoškozené zboží včetně kompletního příslušenství (manuál, kabely…)

Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady zákazníka zaslat či osobně předat na adrese Playgroundtravel.cz s.r.o., Pod lesem 8, Praha Komořany, 143 00. Pouze tato adresa je určena pro úspěšné a rychlé řešení reklamací.

Vrácení zboží

Ve výjimečných případech je možné, aby kupující vrátil zboží prodávajícímu při splnění dále popsaných podmínek.
V případě, že zboží nebylo převzato osobně, může kupující odstoupit do smlouvy (vrátit zboží) dle §53 obč. zákoníku v případě, že je spotřebitelem dle smlouvy Spotřebitelské dle §52 obč. zákoníku: Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 Lhůta pro vrácení zboží je 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží je možné vrátit pouze nepoškozené, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a bez známek opotřebení. Je-li součástí dodávky software, nelze vrátit zboží s rozbaleným originálním obalem software. 

V případě vrácení zboží dle tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží. Zaplacené poplatky za poštovné, přepravné apod. se nevrací.

Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě na adrese Playgroundtravel.cz s.r.o., Pod lesem 8, Praha Komořany, 143 00. Pouze tato adresa je určena pro úspěšné a rychlé řešení. Zaplacenou částku za zboží poníženou o náklady vynaložené s vrácením zboží, vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu, zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku – takové zásilky nebudou převzaty.

 Spotřebitel má právo dle §616 obč. zákoníku uplatnit rozpor s kupní smouvou do 6 měsíců.

 Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) se netýká spotřebního materiálu, počítačových médií, baterií a zboží, podléhajícího rychlému opotřebení a také software, rozbalí-li spotřebitel jeho originální obal.

Použitelné právo

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.

 Příslušným soudem ve všech možných sporech mezi prodávajícím a kupujícím je Městský soud v Praze.